Ankara İş Güvenliği Kursu Uludağ Uzman Akademi

Ankara İş Güvenliği Kursu Uludağ Uzman Akademi Kursumuzu Arayıp İş Güvenliği Kursu, İşyeri Hekimliği Kursu, İşyeri Hemşireliği Kursu Hakkında Bilgi Alabilirsiniz.

Sağlık, çalışanlar için ele alındığında; bir çalışanın çalışma ortamında bulunan ve araç gereçlerden kaynaklı tehlikelerden muhafaza edilmesi veya tehlikelerin en düşük seviyeye indirilmesi olarak ifade edilebilir.

İşyerinde üretim faaliyetleri ile ilgili olarak meydana gelen tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek risk etmenlerinden korunmak ve daha iyi bir iş ortamı oluşturmak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar şeklinde de ifade edilebilir.

 İşçi, işin gerçekleştiği yer ve işin gerçekleşmesi için gerekli tüm unsurla sürekli etkileşim içindedir. İşçi sağlığı çalışmalarının amacı da bu etkileşimden doğabilecek insan sağlığına zararlı etmenleri ortadan kaldırmak veya en düşük duruma getirmek ve sağlığa en uygun şekle dönüştürmektir. İşçi sağlığı kavramı çok geniş bir kavramdır. Bu kavram, sadece çalışanı değil onun sosyal çevresini, faaliyette bulunduğu işletmeyi ve işletmenin etkileşimde olduğu  bölgeyi görev alanına alır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınmaması; iş kazalarında artış olmasına, sebep olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla iş kazası gerçekleşmektedir. 

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Amacı:

İş sağlığı ve iş güvenliğinin üç temel amacı bulunmaktadır:

1- Çalışanların korunması:

– Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

– Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,

– Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,

2- İşletmenin korunması:

– Kazaları ve istenmeyen diğer olayları meydana gelmeden önce tespit edip gerekli önlemleri

alarak, oluşabilecek direkt ve dolaylı zarar ve ödemeleri bertaraf etmek,

3- Üretimin korunması:

– Üretimin devamlılığını sağlamak,

– Verimi artırmaktır.

Bir başka ifade ile insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak çıkan tehlikelerden insanları korumak, zararlı halleri ortadan kaldırmak veya en azından tehlike seviyesini en alt seviyeye indirmek, tehditlerin zamanında tespitini yapmak, önlenmesi mümkün olmayan durumların kötü sonuçlarını en aza indirmek için çaba göstermek, özetle daha güvenli ve sistemli bir çalışma ortamı dizayn etmektir.

Ülkemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları:

6331 sayılı kanunun yayınlanması ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki,

sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlendi. Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün

işlere ve işyerlerini, bu işyerlerindeki tüm çalışanları kapsamaktadır.

İş Sağlığı Güvenliği uygulamaları ise, başta işveren olmak üzere, işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hemşiresi ve çalışan temsilcisi koordinasyonunda gerçekleştirilir.

İşveren: 

İş kanununa göre bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişilere verilen isimdir. Bu da gösteriyor ki işveren gerçek kişi olabileceği gibi şirket, dernek, vakıf, kooperatif, sendika gibi özel veya kamu hukuku tüzel kişisi de olabilir. İşveren tanımına uymak için işçi çalıştırıyor olmak gerekmektedir.  İşçinin işverenin buyruğuna uygun olarak iş yapma borcu karşısında, işverenin işçiden işi yapmasını isteme ve bunun için gerekli talimatı verme hakkı vardır.

İşyeri Hekimi:

6331 Sayılı Kanuna göre,iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim olarak ifade edilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı:

6331 Sayılı Kanuna göre,  usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere ilgili bakanlıkça yetkilendirilmiş teknik elemandır.  

İşyeri Hemşiresi (DSP):

6331 Sayılı Kanuna Göre,  25.2.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere ilgili bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire, sağlık memuru, Acil Tıp Teknisyeni ve Çevre Sağlığı Teknisyenidir. 

Çalışan Temsilcisi:

6331 Sayılı Kanun’a Göre, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.

İşyeri güvenliği uygulamalarının uygulayıcıları arasında yer alan işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği teknik bilgi ve beceri gerektiren görevlerdir. Bu görevleri üstlenebilmek için Aile, Çalışma Ve Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş özelliklere sahip olmak gerekmektedir. Bakanlığın istediği özellikleri sıralamaya İşyeri Hekimliği ile başlarsak;

 1. İşyeri Hekimi Olacak Adaylarda Aranan Nitelikler:

 1. Mezuniyet Belgesi:

İşyeri hekimi olmak isteyenler Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olmaları ve YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça adayların uzman hekim olduğunu gösterir diplomalar da kabul edilmektedir.

Birçok ilde İSG alanında eğitim hizmetleri veren Uludağ Uzman Akademi Ankara iş güvenliği kursu olarak eğitim hizmetlerine başlamış olup İşyeri Hekimliği Eğitimleri ile de hizmet sunmaktadır.

 • İşyeri Hekimliği Eğitimi:

 Hekimlerin bakanlıkça yetki verilmiş eğitim kurumlarından işyeri hekimliği eğitimi almaları gerekmektedir.

Eğitim Süreci:

İşyeri hekimliği eğitimleri 220 saattir.

Uzaktan Eğitim:

Ankara iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin Yeniuzman.isguzem.onlineeğitimsitesi üzerinden kayıtlı dersleri takip etmeleri ile sürdürülen derslerdir. Eğitim süresi 90 saattir.

Örgün Eğitim:

Eğitimler,uzaktan eğitimde olduğu gibi 90 saat sürmektedir. Dersler günde en fazla 6 saat olarak Ankara iş güvenliği kursunun dersliklerinde işlenir.

Staj Eğitimi:

5 iş günü içerisinde günde 8 olarak İSG hizmeti alan işyerlerinde, Ankara iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin İSG uzmanları rehberliğinde yapılır.

3) İşyeri Hekimliği Sınavları:

İşyeri hekimlerinin ÖSYM tarafından yapılan İSG-İH sınavlarına girip yeterli puanı almaları gerekir. Yeterli puanı alamayan adaylar sonraki sınavlara girebilirler.

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Olmak İsteyenlerde Aranan Nitelikler: 

 1. Mezuniyet Belgesi:

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olacak adayların aşağıdaki bölüm ve programlardan mezun olması gerekmektedir. Farklı bölüm ve programdan mezun olanlar İSG Uzmanı olamazlar. 

Mimarlık – Mühendislik – Teknik Eğitim Fakültesi Bölümleri

Fen / Fen Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri

Meslek Yüksek Okullarının, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlarına ait mezuniyet belgesine sahip olmalıdırlar.

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi:

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı adayları bakanlıkça eğitim vermeleri için gerekli izin ve belgelerin verildiği eğitim kurumlarından İSG eğitimi almalılar.

Eğitim Süreci:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı 220 saattir.

Uzaktan eğitim:

Ankara iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin Yeniuzman.isguzem.onlineeğitimsitesi üzerinden kayıtlı dersleri takip etmeleri ile sürdürülen derslerdir. Eğitim süresi 90 saattir. Kursiyerler dilediği saatlerde sistem üzerinden dersleri takip edebilirler.

Örgün Eğitim:

Eğitimler,uzaktan eğitimde olduğu gibi 90 saat sürmektedir. Dersler günde en fazla 6 saat olarak Ankara iş güvenliği kursunun dersliklerinde işlenir.

Staj Eğitimi:

5 iş günü içerisinde günde 8 olarak İSG hizmeti alan işyerlerinde, tehlike sınıfı gözetilerek, Ankara iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin İSG uzmanları rehberliğinde yapılır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, bakanlık tarafından işyerlerinin tehlike grubuna göre üç sınıfta kategorize edilmiştir:

C Sınıfı ⇢ Az Tehlikeli İşyerlerinde Görevli

B Sınıfı ⇢ Tehlikeli İşyerlerinde Görevli

A Sınıfı  ⇢ Çok Tehlikeli İşyerlerinde Görevli

C sınıfı İSG eğitimleri için kursiyerler yukarıdaki sıralamayı takip ederken;

 B sınıfı İSG eğitimi almak isteyen adaylarının yukarıdaki sıralamaya ek olarak 3 yıl       (1095 gün ) C sınıfı İSG sertifikası ile çalışmış olması ve bu çalışmalarını da İSG – Kâtip sözleşmeleri ile belgelemeleri gerekmektedir.

A sınıfı İSG eğitimi almak isteyen adaylarının ise B sınıfı eğitimlerine ek olarak 4 yıl (1460 gün )B sınıfı İSG sertifikası ile çalışmış olması ve bu çalışmalarını da İSG – Kâtip sözleşmeleri ile belgelemeleri gerekmektedir.

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri:

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı adaylarının ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavlarına girip yeterli puanı almaları gerekir. Yeterli puanı alamayan adaylar sonraki sınavlara ÖSYM sınav işlemlerini gerçekleştirdikten sonra tekrar girebilirler.

İşyeri Hemşireliği:

İşyeri hemşireliği, diğer sağlık personeli (DSP) olarak da adlandırılmaktadır.

Eğitim Süreci:

İşyeri hemşireliği eğitimleri 90 saattir.

Uzaktan eğitim:

Ankara iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin Yeniuzman.isguzem.onlineeğitimsitesi üzerinden kayıtlı dersleri takip etmeleri ile sürdürülen derslerdir. Eğitim süresi 45 saattir. Kursiyerler dilediği saatlerde sistem üzerinden dersleri takip edebilirler.

Örgün Eğitim:

Eğitimler,uzaktan eğitimde olduğu gibi 45 saat sürmektedir. Dersler günde en fazla 6 saat olarak Ankara iş güvenliği kursunun dersliklerinde işlenir.

Staj Eğitimi:

İşyeri hemşireliği eğitimleri sadece uzaktan eğitim ve örgün eğitimden oluşmaktadır. Bakanlık tarafından işyeri hemşirelik eğitimine staj eğitimi zorunluluğu getirilmemiştir.

 İşyeri Hemşireliği Sınavları:

İşyeri hemşiresi adayları ÖSYM tarafından yapılan işyeri hemşireliği – DSP sınavlarına girerek yeterli puanı almaları gerekir. Yeterli puanı alamayan adaylar sonraki sınavlara ÖSYM işlemlerini tamamladıktan sonra girebilirler

COV-19 Pandemi Döneminde Eğitimler:

Uludağ Uzman Akademi bütün şubelerinde uyguladığı gibi Ankara iş güvenliği kursunda da örgün eğitimleri bakanlığın da izni ile online sisteme taşımıştır. Böylelikle hem pandemi tedbirlerinin uygulanmasına katkı sağlayan Ankara iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi aynı zamanda eğitim alma konusunda zorluk yaşayan adaylara da eğitim alabilmeleri için yeni bir kapı aralamıştır.

Ankara Uludağ Uzman Akademi İSG alanında C-B-A eğitimleri ile birlikte işyeri hekimliği ve işyeri hemşireliği eğitimleri de vermenin yanında kariyerine yenilikler katmak isteyen tüm İSG çalışanları için ISO Sertifika Eğitimleri de vermektedir. Bu eğitimleri ise şöyle sıralayabiliriz.    

 1. ISO 45001: 2018 İSG İç Denetçi Eğitimi
 2. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 3. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 4. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Temel Eğitimi
 5. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 6. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 7. Proses Yönetimi Eğitimi
 8. Doküman Yönetimi Eğitimi

Birçok şehirde olduğu gibi Uludağ Uzman Akademi, Ankara’da da iş güvenliği kursu olarak eğitim hayatına adım atmış durumdadır. İSG alanında eğitim almak için Ankara Uludağ Uzman Akademi’ye ulaşabileceğiniz gibi eğitim aldığınız halde sınavdan başarısız olduğunuz için tekrar sınavlara girmeniz gerekiyor ve bunun için de ders notlarına ihtiyacınız varsa https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari adresimizden ders notlarını indirebilirsiniz. Gerekli eğitimleri bitirip sertifikanızı almanıza rağmen iş bulamıyorsanız  https://www.facebook.com/taner.basol.311ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut adreslerimizden de iş ilanlarını takip ederek iş hayatınıza ilk adımı atabilirsiniz.

Ayrıca eğitimler ve İSG alanındaki tüm mesleki konularda sorularınız için kurumumuzu arayabilirsiniz.